Algemene voorwaarden - Dance Studio Bennekom
15891
page-template-default,page,page-id-15891,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dance Studio Bennekom

 

1. Aansprakelijkheid

1.1. Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Bij

twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de deelnemer vooraf een huisarts te

raadplegen.

1.2. Iedere aansprakelijkheid van Dance Studio Bennekom voor schade, als gevolg van

letsel of dood bij/van de leerling of bezoeker van de dansschool, ontstaan tijdens of in

enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten,

behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance Studio Bennekom.

1.3. Iedere aansprakelijkheid van Dance Studio Bennekom voor schade aan zaken van de

leerling, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten

daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan

gelijk te stellen schuld van Dance Studio Bennekom.

1.4. Voormelde uitsluiting geldt eveneens voor het personeel van Dance Studio Bennekom.

1.5. Betreden van de parkeerplaatsen, fietsenstalling en locatie is geheel op eigen risico van

de leerling of bezoeker.

2. Betaling

2.1. Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld van een termijnverschuldigd.

2.2. Indien de leerling om wat voor reden dan ook niet langer een les kan volgen, bestaat er

geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. Dance Studio Bennekom kan

(niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.

2.3. Voldoening van het aan Dance Studio Bennekom verschuldigde lesgeld/contributie

geschiedt in drie termijnen via automatische incasso volgens de op dat moment geldende

tarieven. Er wordt vooruit betaald. De tarieven staan op www.dancestudiobennekom.nl

2.4. De contributie wordt via automatische incasso ongeveer 5 dagen voor de start van het

nieuwe termijn afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer. Er wordt dus

vooruit betaald.

2.5. Een eventuele verhoging van de tarieven door Dance Studio Bennekom kan

plaatsvinden na aankondiging en met inachtneming van een termijn.

2.6. De contributie voor het lidmaatschap van de KNGU wordt een keer per jaar

afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.

2.7. De inschrijfgelden voor wedstrijden e.a. worden een keer per jaar afgeschreven van het

door u opgegeven rekeningnummer.

3. Inschrijven

3.1. Inschrijven dient schriftelijk via het inschrijfformulier (te downloaden op de site

www.dancestudiobennekom .nl) gedaan te worden.

3.2. Het wijzigen van NAW gegevens of lessen dienen z.s.m. via de mail

info@dancestudiobennekom.nl ingediend te worden.

3.3. Door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de

algemene voorwaarden.

4. Opzegging

Opzegging dient schriftelijk ingediend te worden bij de administratie via

info@dancestudiobennekom.nl . Opzeggen kan met ingang van de volgende data:

1 januari

1 mei

1 september

Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

5. Restitutie

In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 6, of verhindering om aan de lessen deel te

nemen, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Dance Studio Bennekom mag lessen

annuleren indien hier gegronde redenen voor zijn zoals overmacht situaties en te weinig

leerlingen.

6. Verhindering

Indien een leerling verhinderd is, dient Dance Studio Bennekom hiervan op de hoogte

gesteld worden. Lessen kunnen door afwezigheid, na overleg met Dance Studio Bennekom

in dezelfde week c.q. binnen uiterlijk 7 dagen worden ingehaald. Kan/wil een leerling binnen

deze 7 dagen, om wat voor reden ook, geen les inhalen, dan iis de les voor eigen rekening.

De les kan dus niet doorgeschoven worden naar een andere week. Bij geen afmelding

vervalt het recht op een inhaalles.

7. Uitsluiting

In geval van niet-nakoming door de leerling van deze voorwaarden is Dance Studio

Bennekom gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke

ingang te ontzeggen.

8. Orde

De leerling dient zich gedurende de lessen te houden aan de aanwijzingen van de

leidinggevenden namens Dance Studio Bennekom en dient zich te onthouden van

misdragingen.

9. Minderjarigen

Voor de leerling die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient – alvorens hij/zij aan

de lessen kan deelnemen, de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar wettelijke

vertegenwoordiger door middel van ondertekening van het inschrijfformulier bij Dance studio

Bennekom ingeleverd te zijn.

10. Verkeer

Bestuurders bij shows, wedstrijden e.a. zijn zelf verantwoordelijk voor de schadeverzekering

inzittenden.

11. Algemene regels

11.1. Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op

locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Dance Studio Bennekom en/of

de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen

die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op

te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

11.2. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende

goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.

11.3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film,

video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met

toestemming van Dance Studio Bennekom.

11.4. Dance Studio Bennekom is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles

dan wel de cursus te verwijderen, dit ter beoordeling van Dance Studio Bennekom. Dance

Studio Bennekom is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn,

blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen. In dit geval bestaat er geen recht op

gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

11.5. De lesstof van de lessen zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is leerlingen ten

strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van het volgen van de lessen op

enigerlei wijze commercieel aan te wenden, of over te brengen aan derden. Tenzij dit

schriftelijk overeen is gekomen met Dance Studio Bennekom.

12. Toestemmingsbepaling

Ouder(s), verzorger(s) en danser(s) geven Dance Studio Bennekom toestemming om tijdens

de les, wedstrijden, optredens en shows foto’s en video’s te maken en de gemaakte foto’s

en video’s te plaatsen op social media, de website www.dancestudiobennekom.nl , in kranten

en op promotiemateriaal.