Logo Dance Studio Bennekom - Breed

Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

1.1. Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Bij twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de deelnemer vooraf een huisarts te raadplegen.
1.2. Iedere aansprakelijkheid van Dance Studio Bennekom voor schade, als gevolg van letsel of dood bij/van de leerling of bezoeker van de dansschool, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance Studio Bennekom.
1.3. Iedere aansprakelijkheid van Dance Studio Bennekom voor schade aan zaken van de leerling, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance Studio Bennekom.
1.4. Voormelde uitsluiting geldt eveneens voor het personeel van Dance Studio Bennekom.
1.5. Betreden van de parkeerplaatsen, fietsenstalling en locatie is geheel op eigen risico van de leerling of bezoeker.

2. Betaling

2.1. Na inschrijving is de leerling het overige lesgeld van het termijn verschuldigd waarin ingestroomd is.
2.2. Indien de leerling om wat voor reden dan ook niet langer een les kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. Dance Studio Bennekom kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
2.3. Voldoening van het aan Dance Studio Bennekom verschuldigde lesgeld/contributie geschiedt in drie termijnen via automatische incasso volgens de op dat moment geldende tarieven. Er wordt vooruit betaald. De tarieven staan op www.dancestudiobennekom.nl
2.4. De contributie wordt via automatische incasso ongeveer 5 dagen voor de start van het nieuwe termijn afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer. Er wordt dus vooruit betaald.
2.5. Een eventuele verhoging van de tarieven door Dance Studio Bennekom kan plaatsvinden na aankondiging en met inachtneming van een termijn.
2.6. De contributie voor het lidmaatschap van de KNGU wordt een keer per jaar afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.
2.7. De inschrijfgelden voor wedstrijden e.a. worden een keer per jaar afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.

3. Inschrijven

3.1. Inschrijven dient via het inschrijfformulier op onze website www.dancestudiobennekom.nl gedaan te worden.
3.2. Het wijzigen van NAW gegevens of lessen dienen z.s.m. via de mail info@dancestudiobennekom.nl ingediend te worden.
3.3. Door middel van het versturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Opzegging

Opzegging dient schriftelijk ingediend te worden bij de administratie via info@dancestudiobennekom.nl. Opzeggen kan met ingang van de volgende data: 1 januari 1 mei 1 september. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

5. Restitutie

In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 6, of verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Dance Studio Bennekom mag lessen annuleren indien hier gegronde redenen voor zijn zoals overmacht situaties en te weinig leerlingen.

6. Verhindering

Indien een leerling verhinderd is, dient Dance Studio Bennekom hiervan op de hoogte gesteld worden. Lessen kunnen door afwezigheid, na overleg met Dance Studio Bennekom in dezelfde week c.q. binnen uiterlijk 7 dagen worden ingehaald. Kan/wil een leerling binnen deze 7 dagen, om wat voor reden ook, geen les inhalen, dan is de les voor eigen rekening. De les kan dus niet doorgeschoven worden naar een andere week. Zonder afmelding vervalt het recht op een inhaalles.

7. Uitsluiting

In geval van niet-nakoming door de leerling van deze voorwaarden is Dance Studio Bennekom gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

8. Orde

De leerling dient zich gedurende de lessen te houden aan de aanwijzingen van de leidinggevenden namens Dance Studio Bennekom en dient zich te onthouden van misdragingen.

9. Minderjarigen

Voor de leerling die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient – alvorens hij/zij aan de lessen kan deelnemen, de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger door middel van ondertekening van het inschrijfformulier bij Dance Studio Bennekom ingeleverd te zijn.

10. Verkeer

 

Bestuurders bij shows, wedstrijden e.a. zijn zelf verantwoordelijk voor de schadeverzekering inzittenden.

11. Algemene regels

11.1. Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Dance Studio Bennekom en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
11.2. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerend goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.
11.3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dance Studio Bennekom.
11.4. Dance Studio Bennekom is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles dan wel de cursus te verwijderen, dit ter beoordeling van Dance Studio Bennekom. Dance Studio Bennekom is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dansschool te ontzeggen. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
11.5. De lesstof van de lessen zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is leerlingen ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van het volgen van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, of over te brengen aan derden. Tenzij dit schriftelijk overeen is gekomen met Dance Studio Bennekom.

12. Toestemmingsbepaling

 

Ouder(s), verzorger(s) en danser(s) geven Dance Studio Bennekom toestemming om tijdens de les, wedstrijden, optredens en shows foto’s en video’s te maken en de gemaakte foto’s en video’s te plaatsen op social media, de website www.dancestudiobennekom.nl, in kranten en op promotiemateriaal